Chess.com


Bør man grunnleggende endre det nåværende NAV-systemet?

torsdag 29. august 2013

I vekst og utvikling, Del 5: Brevet

Kjære Fredhaug og Robertsen

Selv om dere har stort behov for å sulle rundt nedi Afrika, så kan vi faktisk informere dere om at det er valgkamp her hjemme. Nå har det seg faktisk slik, at denne har penset inn på #vekst debatten. Vi har inntrykk at det bærer aldeles galt av sted, nå har NRK lagt ut halvannen time dokumentar om hvor forferdelig grusom all denne veksten er.

Kan dere være så snille å fortelle våre kjære lesere hvordan vi kan redde verden med teknologiske framskritt?Hjertlig hilsen,
Generisk norsk miljøvernsorganisasjon som skal redde verden med Teknologiske Framskritt.

tirsdag 27. august 2013

I vekst og utvikling, del 4: hvor mye skal vi spare?

Robertsen: fra forrige del har vi altså bestemt kapitalvekst uten befolkningsvekst.
F: ser vi på hva som endrer denne kapitalveksten, en reduksjon i kapitalslitet ∂, eller økt sparerate s, gir større likevektskapital.
R: Men hva nå ved å se på økonomien som helhet?
F: Ja, fra forrige del hadde vi

(1) K(t+1)=sF(L(t),A(t),K(t))+(1-∂)K(t)

, så når kapitalen er i optimumsløsningen K*, så må sF(L(t),A(t),K(t))=∂K(t).
R: Kan vi vurdere dette per arbeidstaker?
F: Ja, i andre post så viet vi en del oppmerksomhet til at vekst må vurderes per innbygger. Vi gjør nå noen antakelser som vi senere skal endre på. La oss begynne med å si at vi ikke har teknologisk framgang, (A(t)=0) og vi har konstant skalaavkastning i produksjonen.
R: J.. tricky den der konstante skalaen...
F: .. nei, egentlig ikke. Det betyr bare at hvis vi for eksempel ganger produksjonen med to, så gir det samme produktivitetsøkning som å gange innsatsfaktoren med to. Tenk på en kis som høster bananer. Å gange antallet høstede bananer med to gir samme resultat som å øke antallet kiser til to.
Fredheims banale eksempel
Samme gjelder i produktfunksjonen: 
 • 2F(L(t),K(t))=2Y(t)
 • F(2L(t),2K(t))=2Y(t)
eller
 • (1/L(t))F(L(t),K(t))=Y(t)/L(t)=y(t)
 • F(L(t)/L(t),K(t)/L(t))=Y(t)/L(t)=y(t)
det er det siste eksempelet vi er ute etter. Betyr at 

F(L(t)/L(t),K(t)/L(t))=F(1,K(t)/L(t))=Y(t)/L(t)=y(t)
f(k(t))=y(t)                                der k(t)=K(t)/L(t)

R: Produktivitet avhenger kun av vekst i rate kapital over arbeidskraft. En viktig forutsetning!
F: Betyr at likevekten vår nå er:

sf(k(t))=∂k(t)

Denne likevekten tilknytter en kapitallikevekt k* til en produktivitet f(k*)=y*.
R: Der det som ikke spares blir konsumert. Avstanden mellom f(k*) og sf(k*) utgjør konsumandel!
F: Det denne modellen sier oss er at hvis vi ikke har befolkningsvekst eller teknologisk endring, så vil BNP per innbygger holdes konstant, gitt at kapitalmengden ikke endres. Gitt noen (enkle) forutsetninger, så representerer k* et likevektpunkt som kapitalen alltid vender tilbake til dersom økonomien utsettes for sjokk.
R: Kan du ta et eksempel?
F: Javisst. Hvis vi antar at kurven sf(k(t)) er konkav - enkelt fortalt betyr dette at kapitalgrensen blir mindre effektiv - og krysser k(t) (som er en rett strek), så vil følgende ulikheter holde:
 • k<k*   ;       sf(k(t))>k(t)
 • k<k*   ;       sf(k(t))<k(t)
R: Fint hvis du sier hva det betyr i praksis.
F: Tenk deg en situasjon er det er lite kapital i økonomien. I denne situasjonen er spart andel av inntekt høyere enn kapitalslitet.
R: Så dette overskuddet brukes til å kjøpe inn ny kapital..
F: Hvis kapitalen fremdeles ligger under k* vil dette føre til ny oversparing og tilsvarende kapitalvekst, til vi er tilbake i likevekt k*
R: En trappetrinnsbevegelse!
F: Ja, siden vi har modellen i diskret tid (trinn-for-trinn) vil en grafisk framstilling se slik ut. Den andre veien er litt vanskeligere å skjønne. Vi må tenke oss en situasjon der for eksempel oversparing har gitt for mye kapital (Kina). Det betyr at hver enhet kapital er lite effektiv. Men kapitalslitet per enhet kapital er konstant (vi kan tenke oss at maskinene står på selv om de produserer lite per maskin), så kapitalen slites ut inntil vi er tilbake i likevekt.
R: Kan vi si noe om forholdet mellom grenseproduktivitet og kapitalslit i denne økonomien?
F: Ja. Vi kan se på sparevilkåret i likevekt. En annen måte å se på temaet er å spørre, hvilken sparing maksimerer konsum? For det første så har vi konsumfunksjonen: c(t)=(1-s)f(k(t)). Gitt hva vi har lært om likevekt, så kan andre ledd skrives om sf(k(t))=∂k(t). I tillegg så må vi ta høyde for at kapital er bestemt endogent av sparinga, så konsumfunksjonen kan skrives slik:

c(s)=f(k(s))-∂k(s)

R: Kapital er en funksjon av sparing!
F: Ja. Differensierer vi dette resultatet får vi at i optimum

c'(s)=[f'(k(s))-∂]k'(s)=0

Nå, i denne løsningen så endres per definisjon ikke k av sparingen (husk at det er likevekt). Derfor må innholdet i klammen tilfredsstille likningen, så

f'(k(s))=∂

R: Men hvis vi tar et konkret eksempel så er jo dette ikke så vanskelig å forstå. I optimumsløsningen der sparenivået maksimerer konsum, så vil grenseproduktet til kapitalen tilsvare depresieringa.
F: Tenk deg et ølbryggeri som kan installere K øltapper som tapper ølfat. Depresieringsraten er konstant, men siden vi har avtakende grenseprodukt, så faller antallet fat når vi øker K.
R: Ikke sant! 8 tapper produserer 12 fat hver, 9 tapper produserer 11 fat hver, 10 tapper=10 fat/tapp og videre. Til slutt kommer vi til punktet der den fallende f'(k(s)) krysser ∂.
F: Vi må spare så mye at vi kan reprodusere den kapitalmengden som tilfredstiller denne.

Fredhaug og Robertsen setter seg på en bar i solsteiken og kjøper litt av det lokale øllet.

R: På tide å komme seg videre nå..
F: Jo, men Robertsen, du har kanskje oversikt på hva leserne lurer på?
R: Posten? Jo her.. Ja, vi har fått inn et leserspørsmål fra Torstein. Bilde også..
 1. Hei, har alltid lurt på om det er en fornuftig påstand å hevde at stabilitet (type skolevesen, veier osv) er den viktigste enkeltfaktoren for god økonomisk utvikling i et samfunn? At alle mulige skatter/fjerning av skatt og lignende incentiver bare er pirk?

F: Ioioioi. Tror Mr. T er inne på selve kjernen av problemet i dagens utviklingsøkonomi. Kommer til å ta et år dette.. Kanskje du kan oppsummere så langt Robertsen?
R: Jeoopppo0:
 • En enkel vekstmodell (såkalt Solow-modell) uten teknologisk vekst eller befolkningsvekst.
 • Predikerer at det eneste som egentlig er viktig for BNP - per innbygger - er kapital per innbygger.
 • Eller, egentlig så ser vi bare på de som arbeider, L.
 • Kapital ja, veier er et godt eksempel. Eller ølkraner.
 • Imidlertid så er det fallende grenseproduktivitet på kapital.
 • Så vi vil ikke ha for mye av det. Ikke mer enn at f'(k(s))=∂.
 • Vi vil ha k*. Det gir oss y*, som er maksimal produksjon gitt k*..
 • ..dersom vi forutsetter at vi ønsker å maksimere konsumert andel av inntekt, så finnes det en optimal sparerate som gjør at kapitalmengden vil tilfredsstille f'(k(s))=∂.
 • OBS. Ikke endogen vekst i denne modellen. Altså øker ikke BNP per innbygger.
F: Altså: veier og skoler er viktige, og vi vil ha akkurat passe, for da kan vi konsumere mest mulig. Torstein får mer svar seinere han.
R: Men hva skjer dersom vi introduserer teknologi?
F: Jo.. Oi, et brev.


lørdag 24. august 2013

I vekst og utvikling - del 3: Das Kapital


Das Kapital - sammenhengen mellom vekst og .. kapital.


NEDERST I GATEN OG INN en dør, her finner Robertsen og Fredhaug en liten fabrikk som produserer mekaniske deler til den kinesiske bilindustrien.

R: Først bare, en liten digresjon. - Hvis vi vil at samfunnet skal bli flinkere til å handle økonomisk så må vi kunne forklare økonomiske påstander på en lettfattelig måte. For alle.
F: Selv bloggerne?
R: Selv bloggerne, du nå var jeg smart!
F: Ja.. On with it, shall we?
R: For bare få år siden var det kun peanøtter og erter som ble eksportert fra Mbeki's havn. Men her går det framover.
F: Skulle nesten ikke tro det, tatt i betrakning hvor vanskelig det er for afrikanske stater å bygge opp kapitalen (K) sin..
R: Vel her går det i allefall strålende.
F: Vi repeterer den neoklassiske vekstmodellen:
R: All sparing går til investering (S=I), i samme periode (S(t)=I(t))..
F: .. og investering består av to deler. Utslitt kapital, og tilvekst av ny kapital i denne perioden. Fra sist så kom vi fram til at endring i en variabel over tid kalles 'prikk'. Så I=∂K+Kprikk. ∂ står for depresiering (0<∂<1).
R: Og her kan vi selvsagt skrive om Kprikk til diskret tid, Kprikk=K(t+1)-K(t).
F: Ja men du må forklare hva diskret tid er. Hvis vi tenker oss at tiden er stykket opp i like store biter, så vil forrige periodes tid (t-1) ligge like langt fra t som t ligger fra neste periodes tid (t+1). Det vi nå ønsker å finne er hvilken mengde K som gir likevekt K* over flere perioder.
R: Så hvis vi sier at vi trekker en 45graders linje der K(t) i alle punkt tilsvarer K(t+1). Skal tegne det for deg Fredhaug..

To fabrikkarbeidere går forbi og blir unektelig fascinert av denne rare hvite som skribler på fabrikkveggen.
F: ..så trenger vi bare å definere en kurve ut der kapital er funksjon av seg selv K(t+1)(K(t)), som skjærer gjennom denne. Har rødtusj.


R: La oss fylle kurven med mening. Hvis vi ser nærmere på S, så kan det formuleres på to måter, i tillegg til S=I

 • Sparing tilsvarer den delen av samlet inntekt som ikke går til konsum (C), altså S=Y-C
 • Eller vi kan skrive sparing som konsumert andel (andel 0<s<1) av inntekt Y, så S=sY.
La oss for nå bare si at størrelsen på Y bestemmes av tre innsatsfaktorer. Som før - befolkning N - og kapital. I tillegg tar vi med teknologiske framsteg, A. Så v...
F: Vel, befolkningen består av arbeidende L, og ikke arbeidende. Kun L er en produksjonsfaktor.  
R: Åkei. Så vi kan si at
 • Y(t)=F(L(t),A(t),K(t))
F: F står for ingenting mer enn "funksjon av..". Så vi har at Kprikk=K(t+1)-K(t)=I(t)-∂K(t)=S(t)-∂K(t)=sY(t)-∂K(t). Flytter vi over andre ledd i siste, så K(t+1)=sY(t)+(1-∂)K(t). 
R: Bytter ut Y(t) og
 • K(t+1)=sF(L(t),A(t),K(t))+(1-∂)K(t)
F: En så anvendelig likning at jeg har lyst til å gi den et navn. Og jeg skal kalle den.. (1)

 • K(t+1)=sF(L(t),A(t),K(t))+(1-∂)K(t)                             (1)
R: Jeg må ha meg en pause, damn det er varmt. Så kan vi fortsette med fjerde del.

fredag 16. august 2013

I vekst og utvikling - del 2: et godt mål på vekst

Økonomene Robertsen og Fredheim har akkurat gått i land i det lille vest-afrikanske landet Zumba-Mbeki. Foran seg ser de merkelig nok først bare tre muskuløse unge menn som tar armhevninger foran en slevende middelaldrende hvit kvinne. Det var litt spesielt tenker Fredheim før han småspringer etter Robertsen opp stranda. De tusler så sammen inn i hovedstaden, Mbeki.

R: Jæ, hørt at det skal være masse bra vekst i dette landet da. Nasjonalproduktet er på Y..
F: I USA er det tilsvarende 1287Y - sist jeg sjekket.
R: Nei d… ...uansett, det er jo heller ikke så mange folk her da, N...
F: I USA tilsvarer N 283N, så man kan jo argumentere for at det står bedre til enn fryktet da. Y/N er ikke så hakkendes gal. Men kun en femtedel så høy som i USA.
R: Oh oh, Y/N, så nyttig. La oss kalle det y. Og sammenliknet med USA så ender vi jo faktisk på - røffly en femdel. Lurer på hvordan det var i fjor..
F: Vel Zumba-Mbeki er faktisk bare 1 år gammelt.
R: Såeh. Verdens yngste stat!
F: Så altså hvis t=tid så er Y(t) bruttonasjonalproduktet tilhørende alle år. Vi sier at Y(t)=C+at.
R: Hah Y(0)=C.
F: Det var i fjor, i år er Y(1)=C+a

De to økonomene tusler ned gaten og kikker inn i basarer og hvitevareforretninger. 

F: jeg vil tro at det eneste disse menneskene egentlig bryr seg om, er hvordan folks kjøpekraft endrer seg over tid. Altså de vet godt at C var i fjor..
R: ..endringen i kjøpekraft per periode, dY/dt=a
F: Det høres ut som et mål som betyr noe.

R: Og vi kaller det!.. Y prikk.
F: Okei..
R: Endring i kjøpekraft per periode per hode er da y prikk = a/N
F: Tatt i betrakning, så vil den tilsvarende størrelsen til a i USA være på 245a. Så 245a/283N<a/N. I forhold til y prikk kommer Zumba bedre ut.
R: Jeg kaller det "god grunn til å være optimist".
F: Jo, men det vi trenger nå er mer spesifikt et mål på den mer .. abstrakte størrelsen 'utvikling'.tirsdag 13. august 2013

Induksjon vs. deduksjon (postskrift)

Dette er en oppfølger.

Siden jeg har venner som ikke liker kommentarfeltet, så må jeg trykke svarene deres i selve bloggfeltet mitt. Javel.

Venn A sier:


 • Slik jeg ser det (leste det kanskje litt for fort) så eksemplifiserer både (1) og (2) Induksjon siden en går fra observasjon til teori. Deduksjon slik jeg ser det vil være det å starte med teori hvilken logikk tillater oss å formulere et sett av observerbare implikasjoner som kan tested om mot empiriske data. Forenklet: Induksjon fra observasjon til teori, deduksjon: Teoritesting.

 • Tror kanskje at en grunn til at skillet mellom de to ofte er forvirrende henger sammen med at i en forsknings situasjon jobber deduktivt og induktivt om hverandre. Lærebøkene er også gode på å forvirre oss: Induksjon og deduksjon er noe alle mennesker benytter seg av hver dag, ubevisst og/eller bevisst. Det har overlevelsesverdi.


Takk venn A.

Venn B skriver:

bottom up vs. bottom down er en veldig enkel måte å tenke på det om. Deduksjon: Starte med en "sannhetspremiss" - Alle mennesker drikker vann - Derfor drikker Kåre vann. Vs. induksjon: Begynne med observasjon. Kåre drikker vann, derfor drikker alle mennesker vann. Eksempel på svakheter hos begge sidene er. 1: "Våre tall viser at spill med skyting og våpen selger best - Derfor bør vi lage skytespill for å selge "best". VS. "jeg har snakket med gamere og hørt at de begynner å bli lei av skyting, kanskje vi skal lage et spill om dyr? 2. Kun 1 % av befolkningen lider av spillavhengighet, derfor er det ikke et så alt for utbredt problem VS. Som behandler møter jeg bare folk med spilleproblemer, så det må være et kjempeproblem!

Takk for innsiktsfulle svar.

Kommentarfeltet er åpent for flere.


mandag 12. august 2013

I vekst og utvikling - del 1: sentrale spørsmål

Ha! Når dere trodde dere hadde sluppet unna økonomimaset mitt så slår jeg tilbake.

Formidling er potensielt viktig for økonomifaget. Altså - det er viktig hvis man ønsker å gi faget allmenn relevans - ikke alle økonomer bryr seg om det. På lesesaler og kontorer er økonomene stort sett opptatt med å smøre ut ting i matematikk. Målet er oftest å gjøre deduktive slutninger, basert på aksiomatiske forutsetninger (ikke spør). Noen driver til og med med empirisk forskning. Så finnes det en egen gruppe økonomer - de skriver i næringslivsaviser og blogger, og prøver oftest å spå framtiden. Dersom de spår feil får de prøve igjen måneden etter.

Jeg skal ikke spå noen ting. Men jeg ønsker å formidle. Jeg skal derfor skrive en bloggserie der jeg tar en titt på problemstillinger og konklusjoner som er relevante innenfor økonomisk vekstteori, og læren om økonomisk utvikling, i økonomifaget i dag.

Så vi begynner med en skisse av spørsmålene som vi ønsker å besvare (jeg tar de jeg kommer på i farten, legger til litt flere etterhvert).

 • Hvordan vil funn av store naturressurser påvirke et lands økonomiske vekst?
 • Forklar hvordan forskjeller på bedrifters (umiddelbare) egeninteresse og samfunnsøkonomisk optimal tilpasning kan gi utslag i den økonomiske utviklingen til et samfunn.
 • Hvorfor og hvordan spiller politiske institusjoner en rolle i utviklingsøkonomien?
 • Hvorfor og hvordan spiller det en rolle hvorvidt samfunnet er homogent eller heterogent befolket?
 • Forklar hvordan politiske prosesser kan virke hemmende - eller forsterkende - på den økonomiske utviklingen til et land.
 • Hvordan kan endringer i noen forutsetninger påvirke hvorvidt deler av befolkningen blir snyltere eller produsenter i et samfunn?
 • Hvordan kan en politisk elite beskatte befolkningen optimalt for å berike seg selv?
Hvis dere absolutt ikke kan dy dere så får dere lov til å stille flere spørsmål i kommentarfeltet. Altså.

Addendum 13.08

 • Hvordan kan vi best måle den økonomiske veksten i et samfunn?
 • Hvordan bør pensjonssystemet utformes for å sikre best mulig økonomisk vekst?
 • Hvilken rolle spiller kapitaldannelse i økonomisk vekst?